Case study

Bouw- en beleggingsfinanciering bij een Nederlandse bank

Voor een van onze opdrachtgevers hebben we voor de ontwikkeling van een woningbouwproject in een van de top-10 steden van Nederland een bouw- en langjarige beleggingsfinanciering van € 23 miljoen afgesloten bij een Nederlandse bank.

Activa
Vastgoed (residentieel)
Hoofdsom
€ 23.000.000
Doel
Projectontwikkeling
Type
Bouw- en beleggingsfinanciering
Opdrachtgever
Projectontwikkelaar
Inleiding

Onze opdrachtgever is een projectontwikkelaar en belegger die actief is in meerdere grote steden in Nederland, waarbij er een sterke nadruk ligt op de herontwikkeling van markante en beeldbepalende objecten.

Het project betrof de financiering van de gedeeltelijke herontwikkeling van een historisch gebouw aan de rand van het centrum, aangevuld met nieuwbouwontwikkeling op het naastgelegen terrein. In totaal werden er 114 woningen gerealiseerd.

Asset Partners is ingeschakeld om de opdrachtgever te begeleiden bij het vinden van de financiering tegens de meest gunstige voorwaarden.

Doelstellingen van de client

De opdrachtgever was op zoek naar een financiering voor de bouwfase gevolgd door een langjarige beleggingsfinanciering. Bij voorkeur bij een financier waarmee nog geen financieringsrelatie bestond om op die manier de financiersbronnen van onze opdrachtgever verder te diversificeren.

De doelstelling van onze opdrachtgever was om spoedig duidelijkheid te krijgen over de mogelijkheden en voorwaarden van de gewenste financiering en om op zo kort mogelijke termijn het renterisico af te dekken. Belangrijke voorwaarden hierbij waren i) lage rentelasten, ii) geen tot weinig aflossing, iii) ruime convenanten, iv) beperkte zekerheidsstelling en v) vrije beschikking over overtollige liquiditeiten gedurende de beleggingsfase.

Werkzaamheden

Onze eerste werkzaamheden betroffen het in kaart brengen van de wensen van de opdrachtgever en een analyse van de beschikbare projectinformatie. Met input van en in samenspraak met de opdrachtgever hebben we de STIKO bijgeschaafd en financiële modellen opgesteld en aangevuld. Daarnaast hebben we een volledig financieringsmemorandum gemaakt over het project en daarbij extra aandacht besteed aan het trackrecord van onze cliënt.

Aan de hand van het financieringsmemorandum hebben we een uitgebreide marktverkenning gedaan waarbij meerdere binnen- en buitenlandse financiers zijn benaderd. Hierbij is gekeken naar de meest voordelige en optimale financieringsstructuur voor onze opdrachtgever.

We hebben financiers gevraagd om een financieringsvoorstel uit te brengen voor:

1. Uitsluitend een bouwfinanciering;

2. Uitsluitend een beleggingsfinanciering; en

3. Een bouwfinanciering gevolgd door een beleggingsfinanciering.

De reden hiervoor is dat bepaalde financiers geen bouwfinanciering kunnen verstrekken, maar wel een beleggingsfinanciering tegen zeer aantrekkelijke voorwaarden. Het kan derhalve interessant zijn om een bouwfinanciering aan te trekken bij financier A en de beleggingsfinanciering onder te brengen bij financier B.

Aan de hand van de ontvangen financieringsvoorstellen is een analyse gemaakt van de meest gunstige (combinatie van) financiering en is bepaald wat de meest optimale financieringsstructuur was voor onze opdrachtgever. Uit de ontvangen offertes is vervolgens één financier gekozen, waarmee de laatste onderhandelingen over de voorwaarden zijn gevoerd en de transactie is afgerond. Asset Partner heeft het volledige traject begeleid tot aan de closing en het uitboeken van de gelden op het bouwdepot.

Resultaat

De werkzaamheden hebben ertoe geleid dat onze opdrachtgever de gewenste financiering heeft gekregen, waarbij alle doelstellingen zijn gehaald en op een gunstig moment de rente langjarig is vastgezet. Door het proces heeft onze opdrachtgever een volledig overzicht gekregen van de mogelijkheden die er in de markt zijn. Op die manier heeft de opdrachtgever de juiste afwegingen kunnen maken en is de meest optimale financieringsstructuur gekozen. Tevens is een nieuwe financier toegevoegd aan hun reeds bestaande financieringsrelaties. Een bijkomend voordeel is dat we voor een deel van de hoofdsom een Groenverklaring hebben kunnen krijgen, waarmee de opdrachtgever gedurende 10 jaar een rentekorting van 0,5% per jaar ontvangt.

Neem contact op

Ook op zoek naar verbreding van je financieringsrelaties? Neem contact op met Asset Partners en ontdek hoe wij kunnen helpen.

Meer projecten

€ 16.000.000
Herfinanciering van het eigen vermogen
Beleggingsfinanciering
€ 40.000.000
Fondsstructurering vastgoedfonds
Beleggingsfinanciering
€ 84.000.000
Acquisitiefinanciering kantorenportefeuille bij een Duitse bank
Acquisitiefinanciering
$ 25.000.000
Herfinanciering droge bulkschepen bij een Nederlandse bank
Herfinanciering
€ 80.000.000
Herfinanciering woningportefeuille bij een Duitse bank
Beleggingsfinanciering